Проект по ОП РЧР 2014 – 2020 г.: №BG05M9OP001-1.081 „Добри и безопасни условия на труд за работещите на територията на общините Дряново и Трявна“

Наименование на проект: Висока работоспособност и жизнеспособност на служителите в ЕТ "Вега - Валентин Жоров"

Главна цел на проекта: Общата цел на проектното предложение обхваща подобряване на качеството на работната среда в предприятието, което води до повишаване на производителността на труда и устойчивата заетост в ЕТ "Вега - Валентин Жоров" чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд за всички служители, включени в целевата група, свеждайки предпоставките за трудов травматизъм и професионални заболявания до минимум.

Номер на договор: № BG05M9OP001-1.081-0003-C01

Обща стойност: 57 099.58 лв., от които 85% - 48 534.64 лв. европейско и 15 %- 8 564.94 лв. Национално съфинансиране.

Начало на проекта: 13.10.2021 г.

Край на проекта: 13.10.2022 г.